top of page

​Политика за поверителност

1. „ФИДЕЛИС 2008“ ООД съветва всички свои клиенти да обърнат внимание и да се запознаят подробно с настоящата политика на дружеството с оглед спазване изискванията на действащото законодателство във връзка със защитата на лични данни – Закон за защита на личните данни, Регламент 2016/679 и др. Ако възникнат въпроси, нашите служители са добре обучени, за да Ви отговорят компетентно и адекватно.
 
2. Що е лични данни?
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 
3. Що е обработка на лични данни?
Обработка на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
 
4. Информация относно Администратора на лични данни:
„ ФИДЕЛИС 2008 “ ООД, ЕИК 200163871, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.“4-ти януари“ № 28, имейл: fidelis_2008 кльомба abv.bg телефон за контакти: +359 893 450917.
 
5. Информация относно орган, осъществяващ контрол по спазване на законодателството относно защитата на личните данни:
Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон:02 915 3 518, имейл: kzld@cpdp.bg, страница в интернет: www.cpdp.bg
 
6. Принципи
Администраторът обработва лични данни законосъобразно и добросъвестно при спазване на строг контрол относно опазването им, изцяло на основание съгласието за обработка на личните данни на купувача – потребител на интернет сайт с домейн https://nevrografika.bg/ 
 
7. Правно основание за обработване на лични данни
„ ФИДЕЛИС 2008“ ООД обработва лични данни изцяло възоснова на изрично съгласие от страна на купувача – потребител на интернет сайт с домейн https://nevrografika.bg/ - за обработка на личните му данни, получено чрез кликане върху бутон „ЗАПИСВАМ СЕ!“, както и възоснова на Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 и др.
 
8. Чувствителни лични данни
„ФИДЕЛИС 2008“ ООД не събира и не обработва лични данни относно пол, расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 
9. Лични данни, събирани от „ ФИДЕЛИС 2008 “ ООД, са с цел запознаване на клиентите с принципите на работа и начините на прилагане на метода за рисуване „Неврографика“ и/или във връзка с участието Ви в организирани мероприятия, събития, обучения, програми, проекти, кампании и други инициативи. След получаване на готовия продукт, личните данни се унищожават. Изключение: при издаване на фактура на клиент – физическо лице се събират данни за: три имена и адрес, а на клиенти – физически лица: име, ЕИК и адрес. Данните се събират единствено за целите на счетоводното им отчитане и се съхраняват съгласно т.11. от настоящата Политика.

 

10. При записване за участие по телефона или чрез сайта клиентът декларира, че е запознат с настоящата Политика и се съгласява да предостави личните си данни, които да бъдат използвани единствено за целите по т.9.
 
11. Срок за съхраняване на лични данни
До 5 години – съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него актове.
След 5-та година информацията по т.9. се унищожава.
Ако не е издавана фактура, личните данни се унищожават веднага след приключване на взаимоотношенията.
 
12. Начин на съхранение на лични данни – на хартиен и дигитален носител.


13. Начин на обработване на личните данни
Личните данни на клиентите, потребители на сайта се обработват от администратора чрез служител, който е специално обучен да обработва, съхранява и унищожава личните Ви данни при спазване на приципите на конфиденциалност, добросъвестност и в съотвествие със законовите разпоредби.
 
14. Получатели на лични данни
Личните данни на клиентите потребители на сайта могат да бъдат предоставени на държавни органи в кръга на правомощията им и при спазване разпоредбите на българското законодателство; на други лица, ако това е предвидено в императивна правна норма; на трети лица: адвокатски кантори, счетоводители, дружества, предоставящи съхранение на облачни пространства, доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, дружества, извършващи куриерски услуги и др. Всички горепосочени получатели обработват Вашите данни изключително за целите, за които са били събрани.
 
15. Права на клиентите потребители на сайта относно личните им данни:
  o Право на достъп до личните си данни – по всяко време купувачите потребители на сайта имат право да поискат информация дали „ФИДЕЛИС 2008“ ООД обработва личните им данни;
  o Право на коригиране - по всяко време купувачите потребители на сайта имат право да внесат промяна в данните си, ако последните са непълни или неточни.
  o Право на изтриване на личните си данни – това право е налице, когато не противоречи на законова разпоредба и когато: администраторът вече не осъществява целите, за които същите са събрани; когато същите са неправомерно събрани; когато купувачите потребители на сайта е упражнил правото си на оттегляне на съгласие съгласно настоящата точка; когато с обработката им е нарушена законова разпоредба;
  o Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;
  o Право на защита по съдебен и административен ред;
  o Право на обезщетение за претърпени вреди;
  o Право на оттеглянето на съгласието по всяко време - извън случаите по т.11 във връзка с т.9 купувачите потребители на сайта могат по всяко време да оттеглят съгласието си за обработка чрез попълване на форма или чрез искане в свободен текст.
  o Право на възражение – същото може да бъде упражнено, когато администраторът използва личните данни за директен маркетинг.
  o Правата по предходната точка се упражняват чрез подаването на писмено искане до администратора.
 
 

bottom of page